Новини

Г Р А Ф И К
за предстоящи дейности за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, организирани от образователните институции
Име на институцията Населено място Тема на квалификационната форма Място на провеждане дати на провеждане Начален и краен час Наименование на обучителната организация Брой педагогически специалисти, заявили участие
ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” с. Правда ПО ПРОЕКТ
BG05M2OP001-3.017-0005 „МУЛТИКУЛТУРНАТА
КЛАСНА СТАЯ – МОТИВАЦИЯ, КВАЛИФИКАЦИЯ И УСПЕХ“
БЕНЕФИЦИЕНТ – СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРО-РУМЪНСКИ
ТРАНСРАНИЧЕН ИНСТИТУТ ПО МЕДИАЦИЯ“  с тема на квалификацията “Мултикултурната класна стая онлайн -обучение и преподаване в електронна среда” – обучение с присъждане на 3 квалификационни кредита в частично присъствена форма
СРЕДСТВАТА  ЗА КВАЛИФИКАЦИЯТА  НЕ СА ЗА СМЕТКА НА ОУ “СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” С.ПРАВДА.
гр. Разград, хотел “Лес” присъствено обучение 01.07.2022 02.07.2022 03.07.2022 самостоятелна работа – до 15.07.2022 10.30-17.15 09.00-16.15 09.00-16.15 Сдружение “Българо-Румънски трансграничен институт по медиация” (БРТИМ) съвместно с  преподаватели от Русенски университет “Ангел Кънчев” 16

Заповед на РЗИ за грипна ваканция – изтегли


Покана за кандидати за изпълнител – изтегли


Заповед – прегледай