Начало

16 ноември – Международен ден на толерантността

“Образованието за толерантност трябва да е насочено към противодействие на влиянията, които водят до страх и изключване на другите, и трябва да помага на младите хора да развият способности за независима преценка, критично мислене и етични разсъждения. Разнообразието на многобройните религии, езици, култури и етноси в нашия свят не е претекст за конфликт, а е съкровище, което обогатява всички нас.”

“Един за всички – всички за един!”


Седмица на усмивката 3-10.10.2022

Полъх в косите, свежест в душата, топлина в сърцето, усмивка на лицето… Колко му е?

Всеки ден се усмихвай! Днес направи първата крачка към щастието…

Края на една усмихната седмица.


30.09.2022г.

Европейски ден на спорта в училище


21.09 Международен ден на МИРА.

“Да бъде ден, да има мир и песен”

       


Списък на изявени и класирани ученици и педагогически специалисти
ОУ „Св.св. Кирил и Методий“с.Правда, общ.Дулово  е посочено в списък с одобрените училища като единствено за областта за организиран и провеждане на обучение за възрастни.

Проектът стартира на 6 ноември 2018Г. като  изпълнение  по дейност „Организиране и провеждане на курсове за придобиване на компетентности за прогимназиален етап“ по проект „Нов шанс за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ към МОН .

В проекта са включени лица, които са завършили своето начално образование или ключова компетентност за начален етап с навършена възраст 16 години.

Сформирани са две групи от общо 30 участника- по петнадесет за всяка група, с общ брой шест обучители от местното училище.

Срокът за изпълнение е три последователни етапа, всеки с продължителност 3 месеца, предвидени съответно за V, VІ,  и VІІ клас от училищното образование.

Обученията се провеждат в адаптирани учебни програми и учебен план, утвърдени от министъра на образованието и науката.

На успешно завършилите обучението в курсовете ще бъдат издадени Удостоверения по условията и реда на Наредба №8/11.08.2016г. за информацията и документите в системата на предучилищното и училищно образование.

 


ПОКАНА

ЗА КАНДИДАТИ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ДЛЪЖНОСТ: Обучител по проект BG05M2OP001-3.004 „Ограмотяване на възрастни – Фаза1“ – „Нов шанс за успех“ за  V клас

МЯСТО НА РАБОТА : ОУ”Св.св.Кирил и Методий” с.Правда, общ.Дулово

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

ОБРАЗОВАНИЕ : Висше

СПЕЦИАЛНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ: магистър или бакалавър  –   Чужд език – Английски език, Информационни технологии, История, География, Биология, Технологии

УЧЕБНЕ ПРЕДМЕТ БРОЙ  УЧЕБНИ ЧАСОВЕ
    СЕДМИЧЕН ХОРАРИУМ ОБЩО
1 ЧУЖД ЕЗИК – АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 3 36
2 ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 1 12
3 ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ 1,5 18
4 ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА 1,5 18
5 ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА 4 48
6 ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 4 48

ИЗИСКВАН ТРУДОВ СТАЖ  :  5 години

РАБОТНО ВРЕМЕ :  съгласно утвърден график от директора

Период на провеждане: 3 месеца от дата на започване на изпълнение на дейностите по проекта, съгласно утвърден график.

Допълнителни  изисквания:

  1. Умения за работа в екип и за изграждане на позитивен организационен климат
  2. Спазване изискванията за оформяне и съхранение на документите на групата или паралелката.
  3. Спазване на правила за поведението на паралелката, съобразени с Етичния кодекс на училищната общност съвместно с учениците;

С предимство са учителите, които са преминали обучение по „Андрагогия“

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

  1. Заявление за назначаване до директора на училището.
  2. Трудова автобиография.
  3. Копие от документа, удостоверяващ завършена степен на образование.
  4. Удостоверение, че лицето не се води на диспансерен отчет за психично заболяване.
  5.  Документ, удостоверяващ трудов стаж /трудова книжка – копие или препис-извлечение/.
  6. Документ за медицински преглед, удостоверяващ липсата на заболявания и отклонения по чл. 2 от Наредба № 4 от 2016 г. на МЗ /при назначаване/.
  1. Свидетелство за съдимост съгласно чл. 215, ал. 1, т. 1 от ЗПУО за постъпване на работа на длъжност учител /при назначаване/.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ:

От 19.10.2018 г.  до 23.10.2018 г. в дирекцията на училището

Класирането ще се извърши по документи.

Резултатите ще бъдат обявени на  24.10.2018 г. на информационното табло в училище

препратка към документ: изтегли