Персонал

Училищен екип

Директор Сениха Неази 
Начални учители Биргюл Салим

Неджмие Ахмед

Гюлюмсер Ахмед

Гюлтен Ахмед

Възпитатели в ПИГ Мерал Исмаил

Хюсние Мустафа

Иликсен Бедри

Мехти Каракаш

Български език и литература Иванка Боева-Иванова
Математика Сердин Сали
Английски език Нида Али
Информационни технологии Сердин Сали
История и цивилизация Ерол Ахмед
Физика и астрономия Сердин Сали
География и икономика Ерол Ахмед
Биология и здравно образование Гьонюл Тоска
Химия и опазване на околната среда Гьонюл Тоска
Изобразително изкуство Ерол Ахмед
Физическо възпитание и спорт Гьонюл Тоска
Домашна техника и икономика Сениха Ниази

Гюлюмсер Ахмед

ПИГ – 5 клас  Филис Осман
ПИГ – 6 клас Филис Осман
 ПЕРСОНАЛ:
касиер-домакин Севдие Ахмед
хигиенист Махмуре Али

Севим Али

Сейхан Шакир

огняр Лютфи Реджеб