Заповеди

Процедура за санкции в ОУ “Св. св. Кирил и Методий” – с. Правда

Заповед за ІІ ЧК

Заповед за допълнителни консултации по предмети

Заповед за класни ръководители

Заповед за качествени оценки на 1-3 клас

Заповед за консултациии в ЦОУД

Заповед за консултации за ІІ срок 2021-2022

Заповед за комисия за връзка с медии

Заповед за комисия за съхранение на паметта на ОУ

Заповед за комисия по БДП

Заповед за комисия по етика

Заповед за комисия по план приема в 1 и 5 клас

Заповед за комисия по приобщаващо образование

Заповед за комисия по противообществените прояви

Заповед за начало и край на учебния ден

Заповед за начало на АПСПО

Заповед за определяне на екип за обхват

Заповед за охрана

Заповед за пропусквателен режим

Заповед за утвърждаване на ВПРЗ

Заповед за утвърждаване на Годишна програма за деца от уязвимите групи

Заповед за утвърждаване на консултации – първи срок

Заповед за утвърждаване на УУП

Заповед за утвърждаване на Правилник на ОУ

Заповед за утвърждаване на план прием за 2023-2024г.

Заповед за утвърждаване на класни и контролни 1 срок

Заповед за утвърждаване на обществен съвет

Заповед за утвърждаване на Правилник за дейността на ОУ

Заповед за утвърждаване на годишен план на ОУ

Заповед за училищен екип по гражданско и интеркултурно образование

Заповед за училищен координационен съвет за противодействие срещу тормоза

Заповед за физиологичен режим

Заповед за щаб при БАКП