Административни услуги

Предоставяне на административни услуги от ОУ “Св.св. Кирил и Методий” в системата на предучилищното и училищното образование:

Заявление за преместване в друго училище

Заявление за отписване от училище поради заминаване в чужбина

Заявление за издаване на дубликат

Заявление за валидиране

Завление за записване в … клас

Заявление за записване в първи клас

Заявление за записване в пети клас

Декларация за информирано съгласие на родител

Процедура за преместване на ученици в държавни и общински училища

Процедура по прием на  ученици

Процедура по признаване на завършен 1-6 клас от училища в чужбина

Процедура по издаване на дубликати на документи

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности за завършен клас, етап или основна степен на образование

Издаване на документ за завършен клас, етап или степен на образование

Издаване за заповед за признаване или отказ на завършен І-VІ клас в училища на чужда държава

Заявление за приемане и записване