Проект “Подкрепа за успех”

Проект BG05M2OP001-2.011 ,,Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“ (2014-2020)

 1. Графици
 2. Документация
  • Заповед за дейности и групи – изтегли
  • Заповед за екип ЕПЛР – координатор – изтегли
  • Заповед за място за съхранение на документи – изтегли
  • Заповед за у-ща включени в “Подкрепа за успех” – изтегли
  • Начални инструкции – изтегли
 3. Приложения
  • Индивидуална карта-19.04.2019 г. (Приложение №1) – изтегли
  • Програма с график (Приложение №2)  – изтегли
  • Удостоверение-проект ПУ (Приложение №3) – изтегли