Обществен съвет

2024г.

Протокол №1 на Обществения съвет – изтегли

Протокол №2 на Обществения съвет – изтегли

 

2023г.

Заповед за определяне на Обществения съвет – изтегли

Становище относно план приема за 2023/2024г. – изтегли

Правилник за дейността на Обществения съвет – изтегли

Протокол №1 на Обществения съвет – изтегли

Протокол №2 на Обществения съвет – изтегли

 

2022г.

Заповед за определяне на Обществения съвет – изтегли

Протокол №1 на Обществения съвет – изтегли

Протокол №2 на Обществения съвет – изтегли

 

2016г.

Обществен съвет – изтегли

На 19.12.2016 г., съгласно 256, ал.1 от Закона за предучилищно и училищно образование, в ОУ “Св.св.Кирил и Методий” се проведе Учредително събрание на Обществен съвет.
Дневният ред на събранието беше:

 1. Избор на председател на Обществения съвет
 2.  Обсъждане на дейността на Съвета и правила за организиране на дейността му

На събирането присъстваха 16 представители на родителите в училището, излъчени предварително – по двама от всеки клас. За включване в състава на Обществения съвет бяха направени 10 предложения, като от тях, според Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети, се избраха 4-ма членове и 2 резерви.

 1. Съставът на Обществения съвет при ОУ “Св.св.Кирил и Методий” е следния:
 2. Айгюл Мехмед Али
 3. Мелекбер Танер Галиб
 4. Неждан Исмаил Сабит
 5. Шенол Ахмед

Резерви:

 1. Тюркян Ружди
 2. Гюлюмсер Ерджан

След приключване на Учредителното събрание, се проведе Първо заседание на Съвета, като за Председател беше предложен г-н Шенол Ахмед и кандидатурата му беше гласувана с пълно мнозинство.
Някои от функциите на Обществения съвет са:

 • Одобрява стратегията за развитие на училището;
 • Предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес;
 • Съгласува училищния учебен план;
 • Дава становище по училищния план-прием;
 • Дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размер на капиталовите разходи;
 • Участва с представители в провеждането на конкурса за заемане на длъжността “директор” в държавните и общински училища и др.